Parking przy lotnisku Gdañsk Andrzej Hutyra

Languages:

Doskona³a lokalizacja - przed terminalem T2

imag

Parking przy lotnisku Gdañsk 50 metrów od terminala

Do Pañstwa dyspozycji udostêpniamy

Parking przy lotnisku Gdañsk .

Je¶li wybieracie siê Pañstwo w podró¿ s³u¿bow±, na wakacje lub w odwiedziny do rodziny, proponujemy bezpieczne przechowanie samochodu na naszym parkingu, przy lotnisku który znajduje siê vis a vis g³ównego terminala lotniskowego. Nad bezpieczeñstwem Twojego pojazdu 24 godziny na dobê czuwa wykwalifikowana ochrona i patrol interwencyjny. Przez ca³± dobê parking jest objêty profesjonalnym systemem monitoringu.

Gwarantujemy

rightalignprzystêpne ceny,

doskona³± lokalizacjê w pobli¿u lotniska Gdañsk Rebiechowo,

wysokiej klasy monitoring terenu parkingowego z funkcja rejestracji,

parking dzia³a 24h / 7 dni w tygodniu,

parking dozorowany, ubezpieczony w PZU

teren parkingu jest ogrodzony , utwardzony , o¶wietlony i stale monitorowany oraz obiekt jest chroniony przez firmê "Solid Security"

w ofercie istnieje mo¿liwosæ noclegu.

rightalign